Voorwaarden en toewijzing

  1. Voor de bouwnummers 145 t/m 148 is van toepassing het anti-speculatiebeding (Gemeentelijke Verkoopvoorwaarden) Afdrachtverplichting en afdrachtpercentages:
    Indien de eigendom van de op het verkochte gestichte woning binnen tien jaren na de datum van de aanvang van de eerste bewoning overgaat, is de verkrijger wiens eigendom overgaat verplicht aan de gemeente te betalen, ingeval de eigendom van de woning wordt overgedragen gedurende het eerste casu quo het tweede, het derde, het vierde, het vijfde, het zesde, het zevende, het achtste, het negende, het tiende jaar na de datum van de aanvang van de eerste bewoning, honderd, respectievelijk negentig, tachtig, zeventig, zestig, vijftig, veertig, dertig, twintig, tien procent van het bedrag waarmede het bedrag van de waarde van de woning het bedrag van de kosten van het verkrijgen in eigendom van de woning te boven gaat.

  2. Op basis van het aantal inschrijvingen wordt de wijze van toewijzing bepaald. Indien er per woning meerdere inschrijvingen zijn binnengekomen, zal er een loting plaatsvinden. De makelaar benadert vervolgens de kandidaten voor een verkoopgesprek. Alle inschrijvers ontvangen zo spoedig mogelijk bericht.

  3. Per (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijving worden ingediend. Dat geldt ook voor het geval de koper een bedrijf betreft; per bedrijf (en zuster- of dochteronderneming) mag slechts één inschrijving worden ingediend. Als hiermee in strijd meerdere inschrijvingen zijn ingediend, houdt de ontwikkelaar zich het recht voor alle inschrijvingen uit te sluiten van deelname aan toewijzing en/of de toewijzing ongedaan te maken.

  4. Degene die zich heeft ingeschreven is degene die de woning kan aankopen. Naamswijziging, indeplaatsstelling of toevoeging van koper(s) na toewijzing is (zijn) niet mogelijk tenzij daartoe nadrukkelijk toestemming wordt verleend door de ontwikkelaar, zulks ter beoordeling van de ontwikkelaar.

  5. Aan het invullen en insturen van een inschrijving kan geen enkel recht op toewijzing van een woning worden ontleend.

Iets vragen? Neem contact op
Benieuwd naar het aanbod? Bekijk de woningen